Divadlo, klasika i hard-rock sa stretnú na jednom pódiu

Nevšedný multimediálny projekt zameraný na podporu mladých košických tvorcov vážnej i súčasnej hudby, videotvorby a divadla pripravilo občianske združenie Music First. Pod názvom All 4 music odprezentuje 7. novembra o 20:00 v GES klube na ulici Laca Novomeského v Košiciach výsledky série viacerých workshopov, ktoré tomuto finálovemu večeru predchádzali. V nich mala možnosť začínajúca generácia umelcov nabrať vedomosti a skúsenosti od ostrieľaných bardov pôsobiacich na umeleckej scéne o nejaký ten rôčik skôr.
Čítať ďalej » Divadlo, klasika i hard-rock sa stretnú na jednom pódiu

Profíci si s amatérmi muzikantsky dobre rozumeli

Katarína Koščová v Jazz ClubeV rámci kon­co­roč­nej hek­tiky a neko­neč­ného radu pred­via­noč­ných pun­čov zor­ga­ni­zo­valo MusicFirst, o.z. v spo­lu­práci s tímom projektu SPOTs hudobný works­hop spo­jený s kon­cer­tom a for­mál­nou jam­ses­sion s prvou slo­ven­skou supers­tar Kat­kou Koš­čo­vou a jej sprie­vod­nou kape­lou. Muzi­kant­sky ale aj hudobne zau­jí­mavé podu­ja­tie bolo začle­nené do série Uhol Pohľadu. Pries­to­rovo sa všetko udialo 15. decem­bra 2010 v zná­mom Jazz C­lube na Kováčs­kej ulici v Košiciach.
Čítať ďalej » Profíci si s amatérmi muzikantsky dobre rozumeli

Workshop s Katkou Koščovou

Katatína Koščová, foto: Dávid SuchárMusic First v spolupráci s tímom projektu SPOTs vás pozýva na jedi­nečný hudobný works­hop s Kat­kou Koš­čo­vou a jej sprie­vod­nou kape­lou, ktorý sa usku­toční 15. decembra 2010 v pries­to­roch Jazz Clubu na Kováčs­kej ulici č. 39 v Košiciach.

Cie­ľom works­hopu je pode­liť sa o prak­tické a teore­tické skú­se­nosti hudob­ní­kov s prie­be­hom príp­ravy hudob­nej sku­piny na kon­cert ako aj poskyt­núť pries­tor pre otázky náv­štev­ní­kov works­hopu, či vstupy pro­fe­si­onál­nych hudob­ní­kov s ich teore­tic­kým výkladom.

18.00 — works­hop
20.00 — kon­cert a jamsession

Vstupné: 3,- €

Jazzmani ukázali svoje majstrovstvo aj pri rozprávaní

BKK Trio v Jazz ClubeKto v popoludňajších hodinách v stredu 10. novembra zablúdil čistou náhodou do Jazz Clubu na Kováčskej ulici v Košiciach, musel si myslieť, že sa ocitol v nejakom televíznom štúdiu. Kamery, svetlá, mikrofóny… To prebiehal workshop – beseda ostrieľaných jazzových muzikantov z formácie BKK Trio.

A keďže Marcel Buntaj, Martin Gašpar a Juraj Tatár majú skúseností na rozdávanie rozhodol sa tím občianskeho združenia Music First ich rozprávanie zaznamenať na video.
Čítať ďalej » Jazzmani ukázali svoje majstrovstvo aj pri rozprávaní

10.11.2010 – Hudobný workshop – beseda – Jazz Club

Gašpar, Buntaj, Tatár budú okrem hrania aj debatovať

BKK TrioBKK Trio v Jazz Clube

Trojica všestranných profesionálov, ktorá úspešne pôsobí na slovenskej hudobnej scéne už dlhší čas príde v stredu 10. novembra 2010 do košického Jazz Clubu na Kováčskej ulici. Muzikanti však nebudú len hrať, ale od 16.00 hodiny sa zúčastnia debaty o hudbe, ale nie len o nej. Publikum sa počas besedy s týmito ostrieľanými muzikantmi môže dozvedieť niečo zo vzácnych skúseností, ktoré Martin Gašpar, Marcel Buntaj a Juraj Tatár nazbierali počas stoviek odohratých koncertov a práci na desiatkach albumov. Ich spoločné i jednotlivé pôsobenie ste mohli zaznamenať na albumoch alebo koncertoch tých najznámejších slovenských interprétov ako Peter Lipa, Peter Cmorik, Made2Mate, Jana Kirschner a mnohých ďalších.
Čítať ďalej » Gašpar, Buntaj, Tatár budú okrem hrania aj debatovať

Music First, o.z.